ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

Moderator: ชนินทร์, สมพิศ, watt

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 08:44

986.จรัสพร ตันติไชยากุล
987.คุณธนพล โอบอ้อม
988..คุณนิตยา โอบอ้อม
ลำดับผู้สมัคร ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 06 ส.ค. 2017, 09:05, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 08:50

เสื้อที่ระลึกการกุศล นครปฐม คาร์ฟรีเดย์2017 จำหนาย ตัวละ 300 บาท หรือท่านจะให้เพิ่มก็อนุโมทนาบุญด้วยครับ หารายได้ ซื้อเครื่องมือแพทย์โดยส่วนหนึ่งสมทบร่วมกับทีม สี่สายน้ำ และ ซื้อจักรยานแจกเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาศ - จัดกิจกรรมฝึกให้เด็กซ้อมจักรยานให้เป็นในเบื้องต้น ครับ

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 08:52

โดยท่านสามารถจองล่วงหน้า พร้อมที่อยู่ และไซค์เสื้อ รวมค่าส่งไปษณ๊ย์ 350 บาทต่อตัวครับ

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 09:03

ทีมคลองถมไบค์
962.จ.ส.อ.อภิชาติ บัวอุไร
963.นายศุภกฤต เจือจันทร์
964.จ.ส.อ.เอกรัตน์ คงศรี
965.ภาคภูมินงค์คราญ
965.ร.ต.ประเสริฐ โพธิ์กลาง
966.นายชวลิต สายอินทร์
967.นางบุบผา สายอินทร์
968 นายองอาจ จิตต์จันทรวงศ์
969.มณีวรรณ ตันสกุล
970..ปรัชญา เย็นใจ
971. อคุณกนกวรรณ ณรงค์เกษมสุข
972.สิทธากร อักษรนิติกุล....L
973. .นาย บุญเลิศ พงค์ศักดิ์
974..นาย จักพิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู
975.. นาง พัศจณวัน ผลดกฤทธิ์ติภู
976. .นาย เพลิน ชลภาพ
977..นางเบญจวรรณ พิณทอง
978.นายวีระศักดิ์ พิณทอง
979..ธนพล โอบอ้อม
980. นิตยา โอบอ้อม
981. อดิเรก โพธิกุล
982.นายอำนาจ โชติพงศ์แสงศรีมา XL
983.วิมาน สุกก่ำ
984.เสวก สังข์แก้ว
985.คุณกนกวรรณ ณรงค์เกษมสุข
986.จรัสพร ตันติไชยากุล
987.คุณธนพล โอบอ้อม
988..คุณนิตยา โอบอ้อม

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 09:38

สรุปรายชื่อผู้สมัครนครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017
ณ.วันที่ 5 สิงหาคม 2560
1 นางสาวสุมิตรา เอกธุระประคัลภ์
2 นาย สิริชล เสรีบุรี
3 นาย ไพศาล วิชชากรธัญศิริ
4 พ.ต.ท. จีรศักดิ์ ภักดีพันธ์
5 นาย พิบูลย์ ศรีสวัสดี
6 นาย ฐิฎิพงษ์ ตันติชวลิต
7 นาย ไชยกาล จิตธิวงษ์
8 นาง สุรภา สุรภาพันธุ์
9 นาย ธวัชชัย ตันตระรัตนะ
10 นาย อนุชัย ปฐมชัยอัมพร
11 นาย มนตรี วิชัยธรรมคุณ
12 นาย กิตติคุณ มหาเจริญ
13 นาย ชัยนรินทร์ ถวิลวิสาร
14 นาย สาทร คำกลั่น
15 นาย วัชระ วนิชพงษ์พันธุ์
16 นาย เสรี จิตวิริยนนท์
17 นาง ภัชรินทร์ จิตวิริยนนท์
18 นาย สมศักดิ์ เลิศจิรวณิชย์
19 นาย เสนาะ แสงทอง
20 นาย อุดม ปกรณ์ธรรม
21 นาง จินตนา ปกรณ์ธรรม
22 นาย อภิชิต เหลืองธุวปราณีต
23 นาย วันชัย ผู้มีจรรยา
24 นาง จินดา แซ่ลิ้ม
25 นาย นิฐณัฎฐ์ นิธิวรรัชญ์
26 นาง อรุณยุพา พีรพงศ์ชัย
27 นาย โกศล โพสิทธิ์วิญญู
28 นาย พรชัย แป้นใจเย็น
29 นาง ฉันทนา แป้นใจเย็น
30 นาง จิดาภา แซ่เฮ้ง
31 นาย สมยศ นิลเพชร
32 นาง ชญาณ์นันท์ ธนนท์เศรษฐ์
33 นาย นิกร สามบุญเที่ยง
34 นาง จารุรัตน์ ปิยะศรีสวัสดิ์
35 นาย สมชัย นิ่มทัศนศิริ
36 นาย สมบัติ ทองอำไพ
37 นาย มานพ ยางนิยม
38 นาย เฉลิมพร ชูศรี
39 นาง พินศรี เลี้ยงอำนวย
40 นาง ธันยณัฐ แจ่มนาม
41 นาย ประเชิญ เลี้ยงอำนวย
42 นาย อิสสระ รัตนเปสละ
43 นาย สุนทร จะนุรัตน์
44 นาย สมพร ผู้มีจรรยา
45 น.ต. ศิริศักดิ์ ธนนท์เศรษฐ์
46 นาย สุวิทย์ ฐินปุตโต
47 ด.ช. ณัฐภัทร ประเทืองบุญ
48 นาย ทรงกลด ประเทืองบุญ
49 นางสาว ฐิตาภา นามจัด
50 นาย มิ่ง แป้นอินทร์
51 นาย สมพิศ เขียวแก้ว กลุ่มรวมมิตร
52 พันเอก โกวิท สุขศิริ
53 นาย บรรจง สร้อยสม
54 นาย สุนทร พุมมา
55 นาง ยุพิน พุมมา
56 นาย ณรงค์ รับความสุข
57 นาย สมชาย ชาวกงจักร
58 นาง มลฤดี ชาวกงจักร
59 นาย สมสุข อภิปิติวรกุล
60 นาย ธนวิทย์ รักษ์จ้อย
61 นาย ชวลิต ประพฤทธิ์ภิญโญ
62 นาย ธัญพิสิษฐ์ รังษีสุริยันต์
63 นาย สมชาย จารุเกียรติกุล
64 นาย ณัฐวัฒน์ เนื่องสิกขาเพีนร
65 นาย ถาวร ศิริถาวร
66 นาย ธนกฤษ จันทรสกุล
67 พ.ท. ไพบูรณ์ พุ่มมา
68 นาย เดช ศิริจรรยา
69 นางสาว สุติพร เจริญสุข
70 พันตรี ปิยชาติ รุจิระชุณห์
71 นาย ธวัชชัย ศิริพรโภคา
72 นาย เฉลิมชัย สามน้อยงาม
73 นาย ณรงค์ ดาวเจริญ
74 นาย สมเกียรติ พัฒนพร้อมสุข
75 นาง สุปราณี พัฒนพร้อมสุข
76 นาย อาทิตย์ พัฒนพร้อมสุข
77 นาง เมตตา พัฒนพร้อมสุข
78 นาย ฐิตินัย มหาสังข์
79 นาง กุลจิราณัชรี พัฒนพร้อมสุข
80 นาย พงศ์ศิริ พัฒนพร้อมสุข
81 นาย สิทธิชย พัฒนพร้อมสุข
82 นาย พิพัฒน์พงศ์ พัฒนพร้อมสุข
83 นาย สมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข
84 นาง อารีรัตน์ ตติบรรจงลาภ
85 นาย ณัฐเสฎฐ์ วิชชากรธัญศิริ
86 นาย พิตรพิบูล สุวรรณไตร
87 นางสาว สุกัญญา คูประเสริฐ
88 นางสาว พิมพ์พร พจน์ธนกรกุล
89 นาย จิรทีปต์ คิงขุนทด
90 นาย ชัยณรงค์ เฉลิมวัฒน์
91 นาง สุรี โสภาผิว
92 นาย ธนภณ ปิติธรรมกิตติ์
93 คุณ จงกลนี ค้าธัญญะมงคล เมกา
94 นาย ประเสริฐ ปฐมพรสุริยะ ชมรมจักรยานนครปฐม
95 นาย จิรศักดิ์ รัตนปัญญา
96 นาย สุชาติ สุธรรมกิตติวุฒิ เสือยิ้ม
97 นาย ศักดิ์ชัย มีบุญ เสือยิ้ม
98 นาย สำเริงศักดิ์ พจน์ธนกรกุล เสือยิ้ม
99 นาย ชันณรงค์ เขียวมรกต
100 นาง จันทนา เขียวมรกต
101 นาย ชัยชาติ เอี่ยมมุ่งกิจ เสือยิ้ม
102 นาย อภินันท์ กิจกอบชัย เสือยิ้ม
103 นาย สำเริง ศรีนวลขำ เสือยิ้ม
104 นาย สุภาพ ธีรานุวัฒน์ เสือยิ้ม
105 นาย สันติชัย กิจกอบชัย เสือยิ้ม
106 นาย ฉัฐวัฒน์ ศักดิ์อิทธิพล สมาคมจักรยานจังหวัดนครปฐม
107 นาย สุรวุฒิ สินิทธ์วรากุล
108 นาย ยุทยา แสงทอง
109 นาง ศิริพร แสงทอง
110 นาย อานนท์ พวงสุดรัก Okbikeclup ปั่นเพลินเพลิน
111 นาย เต็กหยุ่น พิกุลทอง
112 พันเอก ภาสกร สุขโกมล
113 นาย สมพล สามทองกลำ
114 นาย กันตภณ สามทองกล่ำ
115 นาง กาญจนา อินทร์คุ้มวงศ์ ชมรมจักรยานนครชัยศรี
116 น.อ. ยงยุทธ พูพะเนียด
117 คุณ ชุมพล ประทุมมา
118 คุณ มาริสา ประทุมมา
119 นาย ชำนาญ พุ่มพยอม
120 นาย สมบัติ ศรีบุญลอย
121 นาง กัฒนา ศรีบุญลอย
122 ด.ต. ภาสกร ยี่โถหุ่น ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
123 นางสาว วรินทร พันธ์ผูก ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
124 ด.ต.หญิง วัชรี ทิพยานนท์ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
125 นางสาว กฤษณา รัตนสิทธิ์ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
126 นาย สมบัติ ดอกไม้ศรีจันทร์ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
127 นาย จิรภัทร เมืองนก ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
128 นาย รุ่งธรรม เชิดฉัน ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
129 นาย เอกชัย รื่นนุสาร ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
130 นาย ณรงค์ชัย หลีสุขเสริฐ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
131 นางสาว เพ็ญนภา จรัสพันธ์ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
133 นาย สมชาย ถุงศิลป์ บางขะโมย
134 นาง ชวนชม ถุงศิลป์ บางขะโมย
135 นาง พรสุดา สำรวญหันต์ บางขะโมย
136 นาย พินิจ สำรวญหันต์ บางขะโมย
137 นาง วรรณ์ดี นิยะมะ บางขะโมย
138 นาย สุพจน์ นิยะมะ บางขะโมย
140 นาย วีระพงค์ ก้องสุรกาญจน์ ฅนกำแพงแสน
141 นาย ธวัชชัย ปิยสโรช
142 นาย ขจรเกียรติ คำมณี ฅนกำแพงแสน
143 นาย ณัตพล ปันทโมลา เพื่อนชวนปั่น
144 ร.ต.ต. สุพจน์ เกตุบุญลือ เพื่อนชวนปั่น
145 นาย ณัฏฐ์ภูภณ ศรสุวรรณวุฒิ เพื่อนชวนปั่น
146 นาย ปฐมศักดิ์ ผลิเจริญสุข เพื่อนชวนปั่น
147 นาย ผจงศักดิ์ เอกเผ่าพันธุ์ เพื่อนชวนปั่น
148 นาย ศรศวัส สกลพรวศิน เพื่อนชวนปั่น
149 นาย วิเชนพงศ์ เหิรสวัสดิ์ เพื่อนชวนปั่น
150 นาย พิเชษฐ์ ตนะวัฒนา เพื่อนชวนปั่น
153 นาย ดำรงชัย ตรีโชติ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม
155 นาย จักรพันธ์ บุ้งศรีทอง กลุ่มรวมมิตร
156 นาย อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร กลุ่มรวมมิตร
157 นาย พิสิฏฐ์พล(ภุชิสสะ) ศุภธนพัฒน์ อิสระ
158 นาย ดนัย ศรีบุญธรรม ไม่มี
159 นางสาว อรุณศรี จวนสงวน
160 นาย สุกมล เปล่งเจริญศิริชัย
161 พ.ต.ท. อนันต์ ศรีเอี่ยม 346cycing tiem
162 นาย คธา ว่องพัฒนวงศ์ คนกำแพงแสน
164 นาย ชยกฤต ศรีอินทนนท์ ชมรมจักรยานฅนกำแพงแสน
165 นาง รัชชนก เบี่ยหลิ่ม เสือยิ้ม
166 นางสาว วิรินพร จันทร ISUZU CYCLING CLUB
167 นาย โชคชัย กูเปีย ISUZU CYCLING CLUB
168 นางสาว เสริมศรี โพธิ์งามวงศ์ กลุ่มรวมมิตร
169 นาง อรัญญา อุณหเลขจิตร
171 นาง พจนีย์ วิเศษสิทธิ์
173 นาย ปัญญา วิริยะศาลชัย
174 นาย สายัญท์ ภูนากรม
175 นาง บังเอิญ เฟื่องขจร
176 นาย สมเดช ท้วมชื่น
177 นาย คมสัน ชวนานนท์
178 นาย ณรงค์ชาญ อุณหพิพัฒน์
180 นาย ดำรงค์เกียรติ ภักตรจันทร์
181 น.ส. เฉลิมขวัญ ทองสิมา
184 นางสาว พรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์ กลุ่มรวมมิตร
187 นาง พูลสุข วิริยะเอกกูล ปั่นเพาะรัก
188 นาย ปริญ วิริยะเอกกูล ปั่นเพาะรัก
189 นาง ธนิตา เกตุทอง ปั่นเพาะรัก
190 นาย ประเมิน โพธิ์ทอง ปั่นเพาะรัก
191 คุณ สุภัสสร โพธิยารังรัศมี ปั่นเพาะรัก
192 นาย พรชัย วิริยะเอกกูล ปั่นเพาะรัก
193 พ.อ. ระพี อาภานันท์ ปั่นเพาะรัก
194 นาย สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล ปั่นเพาะรัก
195 นาย วีระพล แช่มชื่น ปั่นเพาะรัก
196 นาย ศุภวัฒน์ มีสวย ปั่นเพาะรัก
197 นาย ขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์ ปั่นเพาะรัก
198 นาย พีระพงศ์ คล้อยสวาท ปั่นเพาะรัก
199 นางสาว จุฑาภรณ์ ท้วมแสง ปั่นเพาะรัก
200 นาย วิโรจน์ ส่งสกุลชัย กลุ่มรวมมิตร
201 นาย พิษณุ ปานเจริญ ปั่นเพาะรัก
202 นาย ณัฐพร แช่มชื่น ปั่นเพาะรัก
203 นาย สมศักดิ์ ทองมี ปั่นเพาะรัก
204 นาย รัชติวิชช์ มิตรอัครสิน ปั่นเพาะรัก
205 นาย เนตร อยู่สงค์ ปั่นเพาะรัก
206 คุณ พจมาน รอดอยู่ ปั่นเพาะรัก
207 นาย ศักดิ์สิทธิ์ รื่นรวย กลุ่มรวมมิตร
208 นาย สุรชัย พรศิริรัตน์ Okbikeclup ปั่นเพลินเพลิน
209 ด.ช. สุชานนท์ พรศิริรัตน์ Okbikeclup ปั่นเพลินเพลิน
210 นาย วิทวัส สอดสุข ไทจักรยาน
211 นาย สินธพ ซอมิ่งเมือง
212 นาย ภูวเดช จันทร์สนธิ ฅนกำแพงแสน
213 เด็กชาย ณภัทร จันทร์สนธิ ฅนกำแพงแสน
214 นาย เอนก ปิ่นแสง
215 เด็กหญิง ฐนกมล เกิดภู่ -
216 เด็กหญิง ชิษณุชา ไล้ประเสริฐ
217 นาย นิยม ลิมปสันติศิลป์ สมาคมจักรยานจังหวัดนครปฐม
221 นาย ประหยัด สุขขี ผู้เปลี่ยนอวัยวะ
223 นาย อัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์ สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
229 น.ส. นุชนารถ เส็งทอง ปั่นเพาะรัก
230 นาย กิตติศักดิ์ ปานเจริญ ปั่นเพาะรัก
231 นาย พลวัฒน์ ดำรงกิจภากร ปั่นเพาะรัก
232 นาย กัมพล ศรีช่วยชนม์ ปั่นเพาะรัก
233 นาย พัตรธิพงศ์ อวยชัย ปั่นเพาะรัก
234 นางสาว มนชยา ก่อเกษมวงศ์ ปั่นไปกินวาไรตี้
238 นาง มัณฑนา แตงเชื้อ ปั่นไปกินวาไรตี้
239 น.ต. มานะชัย บูชา รร.การบิน
240 คุณ วรพจน์ ทองทวี กลุ่มรวมมิตร
242 นาย พันธวัช คำอินทร์
243 น.อ. สมชาย มูลบรรจง ฟ้าสีคราม kps
244 ร.ต. สงคราม แก้วคำ ฟ้าสีคราม kps
245 นาย สงกา มีหมู่ ฟ้าสีคราม kps
246 นาย วรดร ปัญญากาญจน์ นครปฐม
247 คุณ สุธี ศรีศิริวัฒน์
248 นาง อุไร ศรีศิริวัฒน์
249 คุณ สมพงษ์ ชุมพล สามปฐมชัย
250 ร.ต.ท. สนิท พลทะจักร Rpca Bike club
251 คุณ ปรเมศวร์ ชุมพล สามปฐมชัย
252 คุณ วารินทร์รัตน์ ชุมพล สามปฐมชัย
254 คุณ ณัฐชา พุกพบสุข
256 นาย จันทร์เกษม ธรรมนิมิตโชค ไม้มะฮอก 56
257 นาย ภาวสุทธิ์ เนยปฏิมานนท์ Zone2Club By KOM-KOM
258 นาง วิไล บุญวงษ์
259 นาย ประสาน เหมือนรุ้ง ไม้มะฮอก 56
260 นาย สกุล ศรีสวัสดิ์ ไม้มะฮอก 56
261 นาย รุ่งโรจน์ แก่นสวาท ปั่นเพาะรัก
262 คุณ สุวรรณา มโนภิรมย์กุล ปั่นเพาะรัก
263 นาย ดุสิต ชื่นประภานุสรณ์ BIKE SCB
264 นาย สาธิต โง้วสวัสดิ์ bike.scb
265 พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ ไม้จันทร์ดี
267 นาย พลกฤษณ์ อาบัส ISUZU CYCLING CLUB
268 นาย สี จันทร -
269 นาย ทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน์ ไม้มะฮอก 56
270 นาย กษิเดช กระดังงา เพื่อนชวนปั่น
271 นางสาว นีระนุช มณฑา เพื่อนชวนปั่น
272 นาย สมพงษ์ เลี้ยงอำนวย
273 นาย ธารา เลี้ยงอำนวย เสือยิ้ม
274 นาย ภัทรภณ ลัดดากลม เสือยิ้ม
275 นาย สมบัติ ศรีจันจรา เพื่อนชวนปั่น
276 น.ส เกศิณี คอมรัตน์ เพื่อนชวนปั่น
277 น.ส. เพ็ญประภา รอยตระกูล
278 นาย อภิชัย อมรรัตนไพจิตร
280 นาย พีรทัศน์ ศนรสะวัสดี
282 น.ส. สมาพร เพชรปานกัน ไม้มะฮอก 56
283 น.ส. ภารดี มิตรเจริญรัตน์ ไม้มะฮอก 56
284 น.อ. สมชนก หลำริ้ว รร.การบิน
285 นางสาว อุ่นใจ สายจันทร์ เพื่อนชวนปั่น
286 นาย อนุชา อายุยืน ปั่นไปกิน
287 นางสาว ประดับ พราหมณ์โชติ ปั่นไปกิน วาไรตี้
288 พ.ต.ต. ชวน จันทร์เทาว์
289 นาย ธวัชชัย ชนเมธภูมิรัตน์ ชมรมจักรยานโบราณ นฐ.
290 นางสาว กรรธิชา ยาวิชัย ปั่นไปกิน
291 นาง ภัสนิภาวี สุภาภรณ์ เพื่อนชวนปั่น
292 นาง กัณนิกา เย็นใจ เพื่อนชวนปั่น
293 นาย กฤตภาส ทืษฐิธรรม ปั่นไปกิน
294 นาย สถิต ศรีสุขุมชัย ปั่นไปกิน วาไรตี้
295 นาย มงคล รุ่งวิทยากรผดุง ชมรมจักรยานโบราณ นฐ.
296 ด.ช. พิสิษฐ์ รุ่งวิทยากรผดุง เพื่อนชวนปั่น
297 นาย สุวิทย์ เนียมจีน คนกำแพงแสน
298 ด.ญ. บงกชรัตน์ พุ่มพยอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
299 นาย ธีรศานต์ ปิยะชัยวุฒิ ปั่นไปกิน วาไรตี้
300 นาง ลลิตพรรณ ปิยะชัยวุฒิ ปั่นไปกิน วาไรตี้
301 ร.ต. อินทกรรณ สิทธิสิงห์ เพื่อนชวนปั่น
302 นาย ภานุเดช ศรีสุข ไม้มะฮอก 56
303 นาย สมชาติ กิจสินทวี ชมรมจักรยาน ต.สวนป่าน
304 นาย จำปา สิงห์ลอ ชมรมจักรยาน ต.สวนป่าน
305 นาย สมชาย วิชูปถัมภ์ สมาคมจังหวัดนครปฐม
306 นาง ณัฐกา ทองทวี รวมมิตร
307 นาย ชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตน์ ธรรมศาลา
308 นาย วิชิระ จิรศิลปศาตร์ เพื่อนชวนปั่น
309 นางสาว วชิราพร เหิรสวัสดิ์ เพื่อนชวนปั่น
310 นาย สันนิธิ โสธรประทาน ปั่นไปกิน วาไรตี้
311 นาย สุนทร เขียวนาคู เสือยื้มนครปฐม
312 นาย ชลเดช เตชะเพิ่มพล
313 นาย สุโกศล สินอุดมกาญจน RPCA BIKER CLUB
314 นาย มาโนช ปิ๋วท่าไม้ RPCA BIKER
315 นาย ปพน สุขสงวน RPCA
316 นาย ประกิต กุลสุขรังสรรค์ SCB
317 นาย ผดุลย์ มาลา นครปฐม
318 นาย มานัส กิจประเสริฐ
319 นาย สิงห์ชัย โชติวัฒน์ ธรรมศาลา
320 นาย องอาจ ทองโปร่ง กลุ่มรวมมิตร
321 นาย สุพล พรหมโรกุล กลุ่มสมชายพัฒนา-รวมมิตร
322 นาย องอาจ ทตาภินิหาร ม.สมชายพัฒนา+กลุ่มรวมมิตร
323 นาย สมชาย บุญกระเตื้อง ม.สมชายพัฒนา
324 นาย วรรัตน์ รัตนชงค์ ปั่นไปกิน วาไรตี้
325 นาย ธีรพงษ์ ลักษมีวาณิชย์ ปั่นไปกิน วาไรตี้
326 นาย สงวนชัย โฆษิตพล คนกำแพงแสน
327 นาย สายัณ ปานพิมพ์ใหญ่
328 นางสาว อภิชยากานต์ ปานพิมพ์ใหญ่
329 นางสาว เกณิกา คล้ายแดงคล้ำ
330 นางสาว สุวกุล รักอาชีพ เพื่อนชวนปั่น
331 นส อุษณี ศรีพรหม เสือยิ้ม
332 นาย ธีรพงศ์ เจ้าวิลาส นครปฐม
333 นาย จักพงษ์ ส้มเอม นักปั่นนครชัยศรี
334 นาย ตระกูล บุญชู ธรรมศาลา
335 นาย อรุณ เปลี่ยนแก้ว
336 นาย ธีระ พรจรูญโรจน์ ชมรมจักรยานนครปฐม
337 นาย ขวัญชัย ดอนหงษ์ไพร ชมรมจักรยานโรงเรียนการบิน
338 นาย อรุณ ขันตีสา ฅนกำแพงแสน
339 นาย หัทยุ ภูริเดชรัตนวานิช ปั่นไปกินวาไรตี้
340 นาย พศิน ศกลพรวริน เพื่อนชวนปั่น
341 นาย สิปปกร สงกา RPCA BIKER CLUB
342 นาย ปกรณ์ เติมประยูร BIKE SCB
343 นางสาว กมลทิพย์ ปฐมกนก นครปฐม
344 จ.ส.ต. สมเกียรติ นาสมวา RPCA BIKER CLUB
345 นาย ภาณุ ค้าผล ธรรมศาลา
346 นาย อภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน เสือยิ้ม
348 นาย วิทูรย์ วันสามง่าม
349 นาย ชิษณุพงศ์ กีรติวงศ์ตระกูล
350 นาย สมชาติ สุริวงษ์
351 นาย ประชุม เทียนเที่ยง ห้วยพลู
352 คุณ ทวาย ศรีสะอาด ห้วยพลู
353 คุณ โชคชัย กลั่นดอกไม้
354 นาย ทองหล่อ เอี่ยมเผ่าจีน ทีมห้วยพลู
355 นาย ประสิทธิ์ ลิ้มวุฒิวงศ์ ทีมห้วยพลู
356 นาย ประวุฒิ ลีศิริอานนท์ ทีมห้วยพลู
357 นาย เกรียงศักดิ์ เสรีดีเลิศ ทีมห้วยพลู
358 นาง สิริการย์ จิรอภิวงศ์ชัย ทีมห้วยพลู
359 นาย สุชาติ โพธิ์ละออ ทีมห้วยพลู
360 นาย วิชัย มาลัย ทีมห้วยพลู
361 นาย สุพจน์ บำรุงรักษา
362 นาย พีรนิจ ไชยเศรษฐ์ ฅนกำแพงแสน
364 ด.ต. ปิติพัฒน์ ภาพเสถียรวงศ์ อิสระ
365 คุณ สมฤทัย ปานเปีย
366 คุณ คุณเฮียง แสนบุญส่ง ทีมห้วยพลู
367 คุณ นิกร สุ่มจันทร์ ทีมห้วยพลู
368 คุณ สมพร ประทุมมา ทีมห้วยพลู
369 คุณ วีรชาติ ประทุมมา ทีมห้วยพลู
370 คุณ สมชาย ธนปฐมสินชัย ทีมห้วยพลู
372 คุณ มานพ คงสุวรรณ
373 คุณ ชูชาติ แซ่ปึง
374 คุณ นิคม พุมมา
375 คุณ ประสงค์ บัวงาม
376 คุณ สมบัติ ประเสริฐสุข
377 คุณ ปราโมทย์ ดิศเนทร์
378 คุณ สมศักดิ์ ตั้งมานะกิจ พฤกษา 4
379 คุณ ปรีชา กมลนาวิน พฤกษา 4
380 คุณ นุมา วัฒนสาร พฤกษา 4
381 คุณ บรรจบ ดีประสิทธิ์
382 คุณ สาคร ฉิมพวัน
383 คุณ สิงห์สมุทร ปรีชา
384 คุณ ประวิทย์ รื่นนุสาร
385 คุณ สมพร คำโสภา
386 คุณ เปลี่ยน พรรธวงค์
387 พ.อ. อัมพันธ์ บุญฉ่ำ
389 คุณ นพพร แซ่ก๊วย
390 คุณ อำนาจ โชติพงศ์แสงปรีชา
391 คุณ จำปา ยะหอม สวนป่าน
393 คุณ เพยาว์ อุ่นศิริ
394 คุณ ธงชัย อุ่นศิริ
395 คุณ สน เข็มทอง
396 คุณ สายชล ในสุข ศรีมหาโพธิ์
397 คุณ เจต โพธิ์ทองนาค
398 คุณ จรัญ อุดมสุข ศรีมหาโพธิ์
399 คุณ สอาด ศรีเฟื่อง
400 คุณ ชัด อยู่โพชนา
401 คุณ หฤทัย กิรติการัณยภาส
402 คุณ บุญเลิศ จันทพงษ์ อิสระ
403 นาย ณรงค์ชัย โภคา
404 นส. สุนันทา เอี่ยมเสริมศรี
405 นาย พิทักษ์พงศ์ จงเลิศปัญญา ไม้มะฮอก 56
406 นาย วิชัย แสงทอง ไม้มะฮอก 56
407 นาย พจน์ จงเลิศปัญญา ไม้มะฮอก 56
408 .บุญส่ง คงใจดี M
409.ประชุม ทองปลั่ง M
410.วิชัย ใยยั่งยืน L
411.เตชทัช สุขพงษ์ไทย 2XL
412.นันท์นภัสร์ สุขพงษ์ไทย L
413.ฉลองชัย กิตติชัยศรี L
414.ประสิทธิ์ หอฉอย 2XL
415.อัมพร ศิริชัย M
416.เจตนา สอาดชูชม M
417.มาโนรท หอยสังข์ทอง L
418.สุพิชา หอยสังข์ทอง L
419.ชาญยุทธ บุตรโพธิ์ XL
420.อุษณี ศรีพรหม M
421.สุจิตรา ศรีพินิจ L
422.สุมน พินิจปรีชา XL
423.ปรีชา นุ่มวงศ์ XL
424.สุธี ศิริชยานันท์ L
425.น้องทราย พุทธคุณ 4XL
426.บรรจง ศรีประสาร 2XL
427.นะที พุทธคุณ 2XL
428.วลีรักษ์ อุดมพงศ์นิธิศ M
429.กาญจนา อินทร์คุ้มวงศ์ 2XL
430.สมบัติ ศักดิ์สุภาพ 2XL
431.แดนชัย ม่วงทรัพย์สม L
432.วรดร จ้อยจินดา L
433.โสภณ สายยืนยงค์ L
434.ประชาภรณ์ ทัพโพธิ์ XL
435.พนารัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์ XL
436.รัฐนันท์ พจน์ศิลปชัย L
437.กฤตวิทย์ พจน์ศิลปชัย M
438.มรุต ตรีเนตร L
439.นาย วิชัย พงศ์ภิญโญภาพ L
440.นาย บุญชู นิ่มทองคำ XL
441.นาย สุรกิจ วันเพ็ญ XL
442.นาย ไพโรจน์ ลีนะวัต XL
443.นาย วิทยา เจนเวชศักดา XL
444.นาย. สกล อรัณย์อังกรู XL
445.นาย ไพโรจน์ ทวีรันตศิลป์ XL
446.นาย สมพงษ์ จ้อยสูงเนิน L
447.นาย คมทัต สุนทรพรเลิศ L
448.นาย ทนงศักดิ์ วิรุฬหมงคลกุล XL
449.นาย เดชา อัครสิทธิพงษ์ L
450.นาย วโรดม ตั้งนามวงศ์ M
451.นาย เจริญ รักษาศรี M
452.นาย ณรงค์ ตุลาทอง L
453.นาย พชร ศรีรัตนมณีกุล XL
454.นางสาว นิภาพร กุศลใบบุญ XL
455.นาย ชยางกูร ตั้งตรงผล M
456.นาง อัญชลีพร สุวรรณเพ็ญ 2XL
457.นาย พรชัย มงคลรัตน์ L
458.นาย ประพล ศรีอุบล L
459.นาย จิระพัฒน์ ตั้งตรงผล L
460.นาย จักรกฤษณ์ ศรีสมาธิโสภณ XL
461.นาย มีบุญ โสภามโนมาศ XL
562.นาย ประเสริฐ ผลพิกุล XL
463.นาย บุรินทร์ ไพศาลสกุลวงศ์ L
464.น.ส สุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ S
465.นายพิเชษฐ เหลืองอรุณกิจ L
466.นางกิมเอ็ง เหลืองอรุณกิจ X L
467.นางแดงต้อย ทับทิม
468 . นายธนกฤต นาหนองตูม xl
469. นายโฆษิต ตั้งสมบูรณ์ L
470. สุวัฒน์ กิตติรักษนนท์ นครปฐม ไซด์L
471.นายอนันต์ ยิ้มสุขอนันต์ XL
472.นางฟริดา ยิ้มสุขอนันต์ M
473.นายสุชาติ ฉันทรัชดา Size M
474.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์ m
475.อัมพร พุทธรักษา L
476.นายโชคชัย กูเปีย
477.นายพลกฤษณ์ อาบัส
478.น.ส.วิรินพร จันทร
479.นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
480.นายพลีจันทร์ จันปุ่ม
481. ภูชิตส์ กรรณสูตร m
482.สุธี ปรีมนวงศ l
483.เสกสรร ปรีมนวงศ์ 2xl
484.ภานุเดช นามั่ง l
485.ชนะชัย รุ้งเรือง l
486.เนติภูมิ ขำฟัก l
487.ฟาร์ พันเจริญ m
488.พลัฎฐ์ ม่วงนา 2xl
489..นายประไพ ง่านาสวน เสื้อ M ,
490..นายอนุศาสตร์ นิ่มประเสริฐ เสื้อ M
491..นายศักดิ์สิทธิ์ นิ่มประเสริฐ เสื้อ 2XL
492..นางสาวปิติรินทร์ ตันติไชยสิน เสื้อ M
493..นายชัยวัฒน์ พร้อมโกมล
494.นายชูชาติ พร้อมโกมล
495.นางสาวรภัสศา พร้อมโกมล
496.นางสาวสุรีรัตน์ จุลวงศาศิลป์ เสื้อเบอร์ M
497.นางสวาท นิ่มประเสริฐ เสื้อ M .
498.นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน xl
499.นายวิรัช ชูพลาย Xl
500.บุญสม ชื่นชม L

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 09:38

501.อธิบดี ชื่นชม L502.
503.นายวิศรุต ภาษาอักษร M
504.นายธนดล ภาษาอักษร L
505.นายจิรายุ ภาษาอักษร M
506. นายพนม แก้วพรมเจริญ xl
507. น.ส.วาสนา แก้วพรมเจริฯ xl
508.ทัศฎธาพร สุวรรณไตร L
509.ผดาพจษ์ ผดุงไทย XL
510.ธนัญชัย เอี่ยมประดิษฐ์ XL
511.อรัญญา เอี่ยมประดิษฐ์ M
512.นายประ.ศักดิ์ ศรีไพบูลย์ XL
513.นายชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตน์ M
514.นายตระกูล บุญชู M
515.โกศล. โพสิทธิ์วิญญู.
516.พนุพงศ์ กิตติวัจนสกุล L
517.พนินทร โกมลเสน S
518นายปกรณ์ เติมประยูร เสื้อ XL
519. นายดุสิต ชื่นประภานุสรณ์ เสื้อ L
520.. นายประกิจ กุลสุขรังสรรค์ เสื้อ XL
521.. นายสาธิต โง้วสวัสดิ์ เสื้อ L
522.. นายวิชัย หาญพัชรภาณุกร เสื้อ L
523.ศุภกฤต เจือจันทร์. เสื้อ L ครับ
524.ร.ต.อินทวรรณ สิทธิสิงห์ เสื้อ L
525.นาย สุเทพ ทองปาน size s
526.นาย ปรัขญา สอดห่วง size xxl
527.นาย นัฐพล size xxl
528.นายปรีชา เพลินจรเคนเสื้อ3XL.
529.นาย.วันชัย ฦทธิ์เพชร..เสื้อ L
530. ภูชิตส์ กรรณสูตร เสื้อ m
531.ภานุเดช นามั่ง l
532. สุธี ปรีมนวงศ์ l
533.เสกสรร ปรีมนวงศ์ xxl
534.ชนะชัย รุ่งเรือง l
535.เนติภูมิ ขำฟัก l
536. ฟา พันธ์เจริญ m
537. พลัฎฐ์ ม่วงนา xxl
538.นายนิกร สามบุญเที่ยง XL
539.นายศุภชัย จรัสสุริยา XL
540.นายบุญวัฒน ฉัตรร่มเย็น L
541.นายชุมพล คำอ้วน XXL
542.น.ส ปุณิกา มณีแดง XXL
543.นางเศรษฐพรรณี จันทรสุวรรณ L
544.วรดร ปัญญากาญจน์ XL.
545 เจ้หนู
546.พิทักษ์
กลุ่มรวมมิตร
547. กมล สงวนพัฒน์ = L
548.. สมพิศ เขียวแก้ว = XL (ชื่อซ้ำ)
549. ยืน ฟักสุวรรณ = L
550. กมล เฮงเกียรติศักดิ์ = L
551.. ณัฐกา ทองทวี = M
552. สาคเรส บุนนาค = M
553. นิรันดร์ นิธิอุทัย = M
554.. กรรณภรณ์ ไทยเพ็ชรกุล = M
555. น.ส.วนิดา ยุทธศิลป์ = M
556. วรพจน์ ทองทวี = XL
557. วิโรจน์ ส่งสกุลชัย = L
558. อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร = XL
559. วรายุทธ ชัยเลิศ
560. พรชนก ฉายปุก
561. วิทยา บุญศรีสุวรรณ
562. พรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์
563. ศักดิ์สิทธิ์ รื่นรวย = XL
564. เสริมศรี โพธิ์งามวงศ์ = S
565. สุรเดช โอภาสวานิช = L
566. สังวาลย์ มากดี = 2XL
567. พงศ์ธนา เล้าอติมาน = XL
568. ดุสิต วรางฤทธิ์ = 2XL
569. สหพล พงศ์วรินทร์
570. กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
571.. พรมณี โนรีรัตน์ = M
572. สินธพ ซอมิ่งเมือง = M
573. จักรพันธ ์บุ้งศรีทอง
574. มนตรี เจียมจุฬาลักษณ์ = M
575. วิศิษย์ศักดิ์ สิงหสุต
576. สันติ สุขสันต์เจริญ = L
577. สุประภาษ สิรสุทธิ = L
578. พ.อ.โกวิท สุขศิริ = XL
579. สุทัศน์ เอี่ยมจรัส = L
580. ถาวร ดวงตา = XL
581. นาย ประสงค์ ปลื้มประเสริฐ = 2XL
582 นาง ธนพร ปลื้มประเสริฐ = M
583. นาย ปิยะบุตร ปลื้มประเสริฐ
584. น.ส. พิชชาภัสร์ ปลื้มประเสริฐ = L
585. น.ส. ปิยะมาศ แก้วเรือง
586. นาย พศิน สันนุจิตร = XL
587. นาง ละออ ทานะ = L
588. นาย ดานุพงษ์ ทานะ
589. นาย อนุรักษ์ ขาวผ่อง = L
590. นาง กฤษณา ขาวผ่อง = M
591. น.ส. ขวัญจิรา ขาวผ่อง = L
592. น.ส. นัทธมน ขาวผ่อง
593. น.ส. จันทิมา จังพานิช
594. นาย วิชชุ เชิญศิริ
595. นาง บุญส่ง สมเพชร = 2XL
596. นาย องอาจ กตาภินิหาร = 2XL
597. นาง จันทิมา กตาภินิหาร = XL
598. นาย สมชาย บุญกระเตื้อง = XL
599. นาย สุพล พรหมโรกุล = L
600. นาย วินัย โรจน์ทนง = 3XL
601. นาย สุรยุทธ จิตรทาน
602. นาย ธนิต ทิมวงศ์
603. นาย สุพล ป้องขวาเลา = XL
604. นาย ภฐภัทร วงค์สุวรรณ
605. นาง อรุณี หงษ์ลอย = L
606. นาย ศักดา เวสนุสิทธิ์
607. น.ส. รัญจิรา เอี่ยมอำไพ
608. น.ส. ธารารัตน์ กตาภินิหาร
609. น.ส. วิมลศิริ บุญมีรอด
610. นาย อภิชัย เพ็ชรแสงศรี
611. นาย ประเสริฐ จรัสวัชรชัย
612. ด.ช. ปรัชญา จรัสวัชรชัย
613. นาย โรจนะ ภิรมย์
614. นาย สิทธิพงษ์ สากร
615. น.ส. อรปวีณ์ จิตทาน
616. นาย อดุลย์ เพ็ชรศิริ
617. นาย สมชัย พูลพิพัฒน์
618. นาย ธนศร วิษณุทันต์
619. นาย พุทธพร ศรีสำอางค์ = L
620. นาย ไพริน ปิ่นแสง = L
621. นาย ทิวา เสาน้อย = L
622. นาย ชวลิต สาลีติ๊ด
623. นาย นำชัย หาญไชยนันท์
624. นาย จำนง เชื้อวงศ์
625. นาย ชลธาร เศรษฐา
626. นาย ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์
627. นาง ยุพดี
628. นาย พรเทพ ตรีทิพย์มาส
629. นาย ปรเมศร์ สิทธิรุ่ง
630. นาย สุรศักดิ์ เจนรถา
631. นาย ปิยพรรดิ ชูช่วย
632. พ.อ.นพพล บรรพสุิทธิ์ = XL
633. นายพรชัย ขมประเสริฐ = XL
634. นายยิ่งศักดิ์ ปีแดง = M
635. ศิรินทร์ คุ้มวงศ์ = L
636. องอาจ ทองโปร่ง = L
ทองปิ่น ใจเลิศ อ.บ.ต ท่าข้าม 51 คน
637. นายธีระ เลิศอุฬาร.
638.นางวรรณริสา. เลิศอุฬาร.
639.นายพรเทพ เลิศอุฬาร.
640.ดช.พงค์อธิป เลิศอุฬาร.
641. นายสมบัติ.
642.นางปัทมาศ
643. ดญ.รดิศณา นพรัตนชัยนันท์
645.บุญสม ชื่นชน L
646.อธิบดี ชื่นชม L
647.ทัศฎาพร สุวรรณไตร L
648.ผดาพจน์ ผดุงไทยXL
649.ธนัญชัย เอี่ยมประดิษฐ์XL
650.อรัญญา เอี่ยมประดิษฐ์M
651..นายมานะ ไชยสอน XL
652..นายพัชรพล ไชยสอน L
653..ด.ช.ธนโชติ ไชยสอน S
654.นางแสงตะวัน ไชยสอน M
655.. ด.ช.ธนายุต ไชยสอน SS
656.นายศิริศักดิ์ ธนนท์เศรษฐ์ เบอร์ M
657 คุณชญาณ์นันท์ ธนนท์เศรษฐ์ เบอร์ M
658.นายไชยยศ ยาดี M
659.นายอุทัย ศิริโสม L
660.นายแดนทอง นาชัยเพิ่ม M
661.นายธีรพงษ์ ลักษมีวาณิชย์ xxl
Lampaya Bike Club
662. อภิชยากานต์. ปานพิมพ์ใหญ่ = L
663. สายัน. ปานพมพ์ใหญ่. = XL
664. เกณิกา คล้ายแดงคล้ำ = S
"ไม้มะฮอก'56" ขอสมัครร่วมปั่น CAR FREE DAY ครับ
665..นายจันทร์เกษม ธรรมนิมิตโชค=3XL
666.นายพจน์ จงเลิศปัญญา=3XL
667.นายพิทักษ์พงศ์ จงเลิศปัญญา=2XL
668.นายวิชัย แสงทอง=3XL
669.นายพิสิษฐ์ ปุยเกิดทรัพย์=L
670.นายประสาน เหมือนรุ้ง=L
671.นายสกุล ศรีสวัสดิ์=XL
672.นายสมพงษ์ ดีสาย=XL
673.นายภานุเดช ศรีสุข=2XL
674.นายสมชาย แสงทอง=XL
675.นายทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน์=M
676.น.ส.สมาพร เพชรปานกัน=L
677.นายธาดา ศักดิ์ธรรมลิขิต=2XL
678.น.ส.ภัณฑิรา อศัลยา=2XL
679.นายกำธร กาฐจนโรมนต์=2XL
680.นายจตุพล กาญจนโรมนต์=2XL
681.นายธีระพล เห็นศิริศักดิ์=2XL
682.นายเกยูร ธรรมนิมิตโชค=2XL
683.น.ส.ชวิศา ธรรมนิมิตโชค=M
684.นางจำรัส กาญจนโรมนต์=2XL
685.นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์=XL
686.นายปิยะพงษ์ กาญจนโรมนต์=3XL
687.นายนิวัฒน์ จันทร์วาววาม=L
688.นายณพงษ์พล วงศ์วิริยางกูร=XL
689.นายสุวิทย์ ปูนจีน=XL
690.น.ส.ภารดี มิตรเจริญรัตน์=M
691.นายกัณติพัฒน์ เรืองกิจธนาสาร=2XL
692.นายอนุชิต เชี่ยวชาญอภิกุล=2XL
693.นายชวลิต ประพฤทธิ์ภิญโญ
694. วิชัย ใยยั่งยืน L
695.นาย ธนัญชัย เอี่ยมประดิษฐ์ = XL
696. นาง อรัญญา เอี่ยมประดิษ์ = M
697.น.อ.สัมพันธ์ สุภาพร ร.น.=M
698มนตรี จงตระการสมบัติ L
699.รัช ถาวรกิจ L ไพโรจน์ ศักดิ์สรยุทธิ์ L
700.จงตรี หวังสงวจกิจ m
701.พิทยา อุทัยวรรณพร. สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม M
702.สุเนต สิงห์นันต์ m
ทีมปั่นไปกินวาไรตี้ขอสมัคร Car free day
703.นายสันนิธิ โสธรประทาน...L
704.(เต่า) นายณัฐธีร์ อัครโชคกุลพัชร์ size XL
705.นาย สุภชัย เตชะวุฒิพันธุ์ ..L
706.น้อง..สุพรชัย วิไลวรรณา..m
707.นางสาวมนชยา ก่อเกษมวงศ์..M
708.นายประจวบ ปัจจันตโชติ..L
709.น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์ธาดา...XXL
710.นายไพทูลย์ สีแจ้ง...M
711.นางมัณฑนา แตงเชื้อ..S
712.นายกฤตภาส ทิษฐิธรรม...L
713.นายสถิต ศรีสุขุมชัย...L
714.น.ส กรรธิชา ยาวิชัย(XL)
715.นางสุธาทิพย์ โสมปาน..M
716.นายชัยณรงค์ เขียวมรกต(xL)
717.นางจันทนา เขียวมรกต(s)
718.นาย ธีรพงษ์ ลักษมีวานิชย์ ...xxl
719.นาย สมพงษ์ มุดา ...m....
720.นายจิรพนธ์ บุญมีพิพิธ....L
721.นายพิทักษ์ อุ่นบริบูรณ์ ....s
722..นาย พิสิฏฐ์พล ศุ ภธนพัฒน์ L
723.นายวชิรวิทย์ โพธิ์อุบล L
724.นายวินัย. อรุณรัตน์ L คับ
725.สมนึก มณีอินทร์..M
726.นายสุพล พินิจ L
727.ดนัย เอี่ยมยี่สุ่น ...M
728.นางประดับ พรามณ์โชติ(L)
729.นาย ธีรศานต์ ปิยะชัยวุฒิ (xl)
730.นาง ลลิตพรรณ ปิยะชัยวุฒิ (l)
731.วรรัตน์ รัตนชงค์xl
732.นิติยา โสธรประทาน xL
733.ทักษวรัตน์ โสมปาน M
734ชัชวาลย์ ตุลารักษ์ xl
735 ..มีชัย เลิศพนมวรรณ L
736.นายจำปา สิงห์ลอ L
737. นายสมชาติ กิจสินทวี XXL
738.สมชาติ กิจสินทวี
739. นาย.ประภาศ วัฑฒนะพงศ์ เสื้อ m
740.นาย ชารี แก่นโมก เสื้อ l
741.นาง จันทร์ทิพย์ แก่นโมก เสื้อm
742.นส น้ำเย็น ภู่ระหงส์ เสื้อm
743.พงศ์ภรณ์ ชูเกตุ เสื้อเบอร์m
744.นายเอี่ยม หมื่นนาค =L
745.นายออม หมื่นนาค= XL
746.นางสาวศิณีนุข วิปุโร = M
747.นายเจษฎา นิลยา = XXL
748.นายวัชระ นิลยา = M
749.นางสาวสุธิดา สุขสิน = m
750.นายนะภาลัยโป๊ะประนม เสื้อ L
751.นายจำปา ยะหอม XXL
752.นายจรัล ยะหอม L
753.นายบรรยง อาภาธำรง XL
754.นายกัณติพัฒน์ เรืองกิจธนาสาร...2XL
755.นายอนุชิต เชี่ยวชาญอภิกุล...2XL
756-765 ว่าง
766 ทองปิ่น ใจเลิศ 0892362450
767. วิชา คุณวิภาค 0990897299
768 เจริญ ม่วงน้อยเจริญ 0929581938
769 นันทญาพร มุ่งเอื้อกลาง 0992259094
770. พยุง จันเพชร 0811480938
771. ศิริพร หษง์ทอง 0989893317
772. ประหยัด สุขขี 0817425122
773. นิคม มุ่งเอื้อกลาง 0851863565
774. สมชาย ภู่ทอง0883465532
775. ประมวล กอบกิจ0622477574
776. สมพงศ์ หีบเพชร0653944256
777. ลุงถวิล 0928733115
778. รักเร่ห์ คำทะเนตร 0896166820
779. วรวัฒน์ พากเพียร 0971642420
780. มานัสชัย จันธนะตระกูล 0909918856
781. ประวิทย์ กลมมิตร์ 0899147219
782.รัฐกิตติ์ ธนินสิทธิวัชร 0956545936
783 มานพ วทัญญูไพศาล0877867719
784. สุนทร อึ้งสังวรณ์0866147787
785.สมพงค์ ภู่ทอง0904363212
786. นาตยา ภู่ทอง
787. ธวัช ภู่ทอง0818571598
788. รุ่งนิรันดร์ อินเรือง0812678043
789. สีลม กิจสวัสดิ์0812698109
790. สมพราน ดีขยัน0813780080
791 จำลอง พิกุล0922631148
792. ฉัตรชัย กิจบำรุง0899182774
793. นิวัตร รอดรักษา0896152197
794. ธีรเดช ศรีสุดใจ0825881734
795.ชัยยา เกตุกล่ำ0865038948
796. อรปรียา ตรงจันทึก0895489221
797 โชติพงศ์ บุญมี0866615516
798. สุธี ศิริมหาวรรณ0818059821
799. โสภณ ศิริมหาวรรณ
800.สามารถ พ่วงดี0835593125
801. ณัฐชพล ทองใจ0866178150
802. วิน เฟื้องขจร0819159940
803. วิชิต ทองดอนเหมือน0846485869
804. วีระ มาศ วิเศษ0899107109
805. เจริญชัย บุญบางยาง0816184868
806 ฤทธิรงค์ สถาพร0838229512
807 เจษฎา สถาพร 0991288433
808 วีรวัชร์ กิจบำรุง0819270475
809. สุทธิชัย สุทธิพงษ์เกียรติ0871522577
810. สรวิชญ์ ส่งเสริม0879996926
811.มงคลชัน รอดรักษา0867742065
812. อนุพล ชินเจริญทรัพย์0890044537
813. ธิดารัตน์ เหลืองศศิพงษ์0813330662
814. วีระ มีครองแบ่ง0896820372
815. ชโลม ขวัญเมือง0899809664
816 ฉัตรชัย เจิมศรีแจ่มจันทร์0897461511
817. อิทธิศักดิ์ มัชณิมานิธัญ0949264984
818.ศรชัย อินเสมียน0897934652
819วรรณดิษ์ ดอนน้ำขาว0841612996
820. ศักชาย เมฆสุขใส
821. สรศักดิ์ เมฆแสน 0865429362
822.-826 ,นายมลตรีและเพื่อน 5 คน
827-843 ทีม สาย 7

844. ชานนท์ วิไลวงศ์เสถียร เสื้อเบอ m
845.น้านกแก้ว “กลุ่มรวมมิตร” M
846.คุณวราภรณ์ ใจทัน
847. นายชัชวาลย์ พร้อมโกมล
848. นายประดิษฐ์ อำพิน = M กลุ่มรวมมิตร
849. มานิตย์ มูลทองจาด ไชร์L
850.สุรศักดิ์ หอมจันทร์ เสื้อเบอร์m
851.นายชูศักดิ์ คิ้วสุวรรณ
852.นางกยาทิพย์ คิ้วสุวรรณ
853.นายเปี่ยมปิติ คิ้วสุวรรณ
854.นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ คิ้วสุวรรณ
855.นายอรรถสิทธิ์ จีนคล้ำ
856.นางสาวแสงทอง โสภณพัฒนะโภคา
856.. นายสุทิน แสงอุทัย
857. นางอาภาภรณ์ แสงอุทัย
858.อรรณพ ธรรมประเสริฐxl
859 .ศุภชัย จรัสุริยา
860-.นางวศินี คำนึง M
3160590000059
861.นส.ศรัญยา ธนสารสกลภพ XL
862.นายไพเศษฐ มหัตถพงศ์ L
863.นายธวัชชัย เกษมทรงพร XL
864.นายวุฒิชัย ศุภพิโรจน์ M
865.นายสุชิน โพธิ์สวัสดิ์ XL
866.นายพิพัฒน์ พูนทรัพย์ทวีXL
867.นางสมใจ มหัตถพงศ์
868.นส.จิราภรณ์ สุวรรณพงศ์ S
869.นายอายุธ มหัตถพงศ์ L
870.นายสาธิต ขอบขำ เสื้อ L
871.พงษ์ศักดิ์ จิรสุนทรสิริ M
872.เชิดพงษ์ พลโลม L
873.ณัฐวัยวัฒน์ แก้วรัตนกูล L
874.กฤต โพธิปิติ
877.สุชาติ มณีคุ้ม L
878.กิตติเดช ชุมวรฐายี L
ทีมจากกรมพละศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านผอ.วศิณี คำนึง
879. คุณพิทยา อุทัยวรรณพร M
880.สุพจน์ มโนเกื้อกูล L
881.ภูชิตส์ กรรณสูตร m
882.สุธี ปรีมนวงศ l
883. เสกสรร ปรีมนวงศ์ 2xl
884 ภานุเดช นามั่ง l
885 ชนะชัย รุ้งเรือง l
886. เนติภูมิ ขำฟัก l
887. ฟาร์ พันเจริญ m
888 พลัฎฐ์ ม่วงนา 2xl
889.นายประไพ ง่านาสวน เสื้อ M ,
890.นายอนุศาสตร์ นิ่มประเสริฐ เสื้อ M
891..นายศักดิ์สิทธิ์ นิ่มประเสริฐ เสื้อ 2XL
892.นางสาวปิติรินทร์ ตันติไชยสิน เสื้อ M
893..นางสวาท นิ่มประเสริฐ เสื้อ M .
894 วัลลภ เลาหกุลเวท
895-924 เทศบาลบาลสามพราน

เทศบาลสามพราน
ลงชื่อคาร์ฟรีเดย์2017
1.ปวีณ ยุวบูรณ์(เป้ง) L
2.คุณ สัมราณย์ วิริยะศาลชัย s
3.มงคล จิรกิตตยากร 2xl
4.ปิยะพงศ์ ลออพงศ์พฤกษ์ L
5.ฉัตรชัย แก้วบัวดี 3XL
6.ช่อเพ็ชร แก้วบัวดี S
7. พูนเพิ่ม เจริญศิริ L
8. สุริยา พรทรัพย์สุนทร m
9.ไมตรี พูลศิริ xl
10.พิชัย เชื้อสาย 2xl
11.ศุภโชค เชื่อสาย2xl
12.จิตกร เชื้อสาย2xl
13.กิติศักดิ์ ชื่นใจฉ่ำ2xl
14.เจริญ. ชานก2xl
15.สำเริง. ชูมะนี2xl
16.สม กมลวิสัยยิ่งL
17.สรยุธ เกตุแก้ว2xl
18.ภูริภัทร เมืองดี2xl
19.สรศักดิ์ ชุมจันทร์2xl
20.ชยศักดิ์ ทรัพสิน2xl
21.ขจรยศ กลิ่นอุบล3xl
22.ดำรงค์เกียรติ ภักตรจันทร์ L
23.เรวัติ จงเจริญ 4xl
25.ทวี อินหลี m
26.ผกาพันธ์ อินหลี 2xl
27.พัชมณ อินหลี s
28.โสภณ ฮวดพิทักษ์ M
29.วิชชุดา สร้อยสน s
30.สมเดช ท้วมชื่น L
31.ยุธา น้ำสมบูรณ์ L
32.นิวัติ โป้สมบุญ M
33.ก้องภพ บุตรเพ็ชร M


925. ธานี แก้วรัตนะอัมพร
926.สมชาติ ศรีจารุพฤกษ์
927.วิทยา ช่างยนต์ L
928.ศรีรัตน์ ชัยชาติ S
929.ณัฎฐนับ ชะนะบุญ L
930.อรดารา ชะนะบุญL
931.แก้ว ชนะบุญ M
932- 961 ทีม RPCA BIKER CLUB 30 คน
ทีมคลองถมไบค์
962.จ.ส.อ.อภิชาติ บัวอุไร
963.นายศุภกฤต เจือจันทร์
964.จ.ส.อ.เอกรัตน์ คงศรี
965.ภาคภูมินงค์คราญ
965.ร.ต.ประเสริฐ โพธิ์กลาง
966.นายชวลิต สายอินทร์
967.นางบุบผา สายอินทร์
968 นายองอาจ จิตต์จันทรวงศ์
969.มณีวรรณ ตันสกุล
970..ปรัชญา เย็นใจ
971. อคุณกนกวรรณ ณรงค์เกษมสุข
972.สิทธากร อักษรนิติกุล....L
973. .นาย บุญเลิศ พงค์ศักดิ์
974..นาย จักพิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู
975.. นาง พัศจณวัน ผลดกฤทธิ์ติภู
976. .นาย เพลิน ชลภาพ
977..นางเบญจวรรณ พิณทอง
978.นายวีระศักดิ์ พิณทอง
979..ธนพล โอบอ้อม
980. นิตยา โอบอ้อม
981. อดิเรก โพธิกุล
982.นายอำนาจ โชติพงศ์แสงศรีมา XL
983.วิมาน สุกก่ำ
984.เสวก สังข์แก้ว
985.คุณกนกวรรณ ณรงค์เกษมสุข
986.จรัสพร ตันติไชยากุล
987.คุณธนพล โอบอ้อม
988..คุณนิตยา โอบอ้อม
989-1008
ทีมโรงเรียนนายร้อยสามพราน
1009-1018

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย mr.t » 06 ส.ค. 2017, 09:41

รูปภาพ

เป้ที่ระลึก แจกฟรี 500 ท่านเท่านั้นครับ

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย KILL2529 » 06 ส.ค. 2017, 10:25

สมัครด้วยคนครับ นายจักรพรรณ์ สุขประสงค์

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย suton » 08 ส.ค. 2017, 19:34

รบกวนด้วยครับ ลงชื่อไว้แล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามลำดับ

จำนวน 3 คน ตามรูป ลำดับที่ 902 - 904

ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
image.jpeg

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย Minnie Minnie » 11 ส.ค. 2017, 23:52

ขอลงชื่อสมัครคะ
1. นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ Size L
2. นางสาวกัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์ Size M
3. นายอุดทรัพย์ พลอยมีรัศมี Size XL
4.ว่าที่ ร.อ.กวีพนธ์ สมวัฒนศักดิ์ Size XXL
ขอบคุณมากค่ะ ^_^

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย นายณรงค์ จันทร์ห้วย » 12 ส.ค. 2017, 23:05

เช่่ยเดียวกันกับที่คุณMinnie Minnie แจ้งไว้ครับ ลำดับที่ 901 นายณรงค์ จันทร์ห้วย ไม่มีรายชื่อที่ประกาศใหม่ ช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับ (ตอนประการศครั้งแรกมีครับ)

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย chin01 » 14 ส.ค. 2017, 11:19

สมัครด้วยคนครับ สมพร ศักดิ์ศรีสวัสดิ์ M 0816472301
สมพงษ์ ศักดิ์ศรีสวัสดิ์
อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีสวัสดิ์
สมศักดิ์ สุขเกษม
แก้ไขล่าสุดโดย chin01 เมื่อ 15 ส.ค. 2017, 11:17, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย KHUNAKRON » 14 ส.ค. 2017, 21:07

ขอสมัครด้วยครับ 1.คุณากร จิตตรีศิลป์ L 0863378600
2.แสงทิพย์ พรมเหลือง M
ขอบคุณครับ

Re: ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

โพสต์ โดย Surasit Klaigate » 20 ส.ค. 2017, 14:46

3 คนครับ
1.นายสุรสิทธิ์ คล้ายเกตุ
2.นายธรรมรัตน์ ทวีคูณ
3.นายประจักร์ เจนกาญจนกิจ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน